Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 3790/2023 i 3791/2023 z dnia 21 lipca 2023 roku, wydanych przez Prezydenta Siemianowic Śląskich, przeprowadzono konsultacje społeczne. Celem tych konsultacji było zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych zmian do projektów uchwał Rady Miasta.

Pierwsza z proponowanych zmian dotyczyła częściowej modyfikacji uchwały nr 145/2019 Rady Miasta z 24 października 2019 roku. Zmiana ta miała na celu zdefiniowanie szczegółowych zasad i zakresu świadczenia usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowaniem. Składka na te usługi jest pokrywana przez właścicieli nieruchomości jako opłata za gospodarowanie odpadami.

Drugi projekt zmiany dotyczył uchwały nr 146/2019, także ustanowionej przez Radę Miasta Siemianowice Śląskie 24 października 2019 roku. Proponowane były tam zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Ten punkt również podlegał ocenie i zaopiniowaniu przez uczestników konsultacji społecznych.